۰۷ تير ۱۳۸۳
انتشار در: روزنامه رسالت
قليان و مشکلي براي آزادي

 

معاون پارلماني رئيس جمهور اقدام وزارت بهداشت در ممنوعيت استعمال قليان در اماکن عمومي را نشانه محدود شدن آزادي دانست!

محمد علي ابطحي که انتظار مي رفت در کسوت معاون پارلماني رئيس جمهور به قوانين و مصوبات ارگانهاي دولتي پايبند باشد، در پي اقدام اخير وزارت بهداشت در ممنوعيت استعمال قليان در اماکن عمومي با هدف جلوگيري از سو استفاده برخي عوامل سودجو در ترويج مواد مخدر در ميان جوانان صورت گرفته را به باد انتقاد گرفت و اقدام قانوني وزارت بهداشت را اوج بي سليقگي معرفي کرد. ابطحي مدعي شد کشيدن قليان يک تفريح محسوب مي شود و ما که تمامي تفريحات را ممنوع اعلام کرده ايم، فقط کشيدن قليان مانده بود که آن را هم ممنوع کرديم. معاون پارلماني رئيس جمهور  توضيح نداد کداميک از تفريحات سالم را نظام جمهوري اسلامي براي جوانان ممنوع کرده است.

ابطحي تاکيد کرده وزارت بهداشت حق تعطيل کردن جايي را ندارد!

گفته مي شود در جلسه اخير هيات دولت ابطحي به وزير بهداشت به خاطر تصميم اخير اين وزارتخانه در خصوص ممنوعيت استعمال قليان در اماکن عمومي اعتراض کرده که با دعوت رئيس جمهور به خويشتن داري، ابطحي مجبور به سکوت شد.

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.