رایزنی فرهنگی ایران در ترکیه، بچه ها همه جمعند، حتی اکبر گنجی که کارمند رایزنی فرهنگی بود، 1368
 
 

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.