در لنگرود به خاطر سخن رانی های قبل از انقلابم یک خیابان را به نام من گذاشته بودند، یکی از بچه های لنگرود این عکس را برایم فرستاده.
 
 

© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.