با این مجسمه سنگی بی شباهت هم نیستیم ها.
 
 

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.