فکر می کنم قدیما خیلی بیشتر برف می اومد.
 
 

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.