من و علی آقای خمینی در مرقد امام.شب قدر (عکس از ایسنا)
 
 

© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.