در کنار منزل مسکونی جبران خلیل جبران در شمال لبنان عکس گرفتن چه بامزه است! 1375
 
 

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.