باشیخ محمد بن زائد ولیعهد امارات و آقای صادقی مدیرکل وزارت خارجه وقت
 
 

© Copyright 2003-2018, Webneveshteha.com. All rights reserved.