باشیخ محمد بن زائد ولیعهد امارات و آقای صادقی مدیرکل وزارت خارجه وقت
 
 

© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.