در مراسم تحليف حيدر علی‌اف کنار شواردناتزه نشسته بودم که قاچاقی عکسی با دوربينم گرفتم.
 
 

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.