آقای خاتمی روی پله های دولت
 


آقای مسجد جامعی وزیر ارشاد اسبق

اقای خاتمی
 

اقای صدوقی در کنار نقاشی از دوران کودکی خودش

عکسی که از مرحوم صدوقی دم منزلشان گرفته ام

اقا محمد رضا، پسر بزرگ شهید بهشتی و مصطفی تاجزاده

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.