این عکس را از مرحوم سحابی در حسینیه ارشاد گرفتم
 
 

© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.