اینم یک عکس بی ریا از آقای حضرتی رئیس روزنامه اعتماد در دفتر آقای کروبی
 
 

© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.