اینم یک عکس بی ریا از آقای حضرتی رئیس روزنامه اعتماد در دفتر آقای کروبی
 
 

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.