عکسی که از مرحوم صدوقی دم منزلشان گرفته ام
 
 

© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.