اقای صدوقی در کنار نقاشی از دوران کودکی خودش
 
 

© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.