۱۳ تير ۱۳۸۴

جداسازی جنسیتی

 

مسأله جدا بودن زنان از مردان در عربستان باور کردنی نیست. در عربستان زنان نمی توانند بدون داشتن «مَحرم» مسافرت کنند. رانندگی هم برای زنان ممنوع است.

 

 در سالن VIP محل ورود شخصیت های خارجی، سالن زنان از مردان جدا است.

 

 

 این هم سالن انتظار در فرودگاه و محل جداگانه نشستن خانم ها.

 

 

 در فروشگاه معروف KFC آمریکائی برای خرید مرغ سوخاری محل توقف زنان و مردان جداست.

 

 

 برای بالا آوردن اتومبیل از داخل پارکینگ هم زنان حق همراهی ندارند!!

 

من از بانک ها که گیشه های جدا دارند، و مدارس و دانشگاهها و سایر مراکز نتوانستم عکس بگیرم. عدم تساوی حقوق زن و مرد  یعنی همین!

8 4        ۱      3 7

© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.