با آقای راستگو

در مجلس فاتحه دایی

جوانی
 

سال ۱۳۷۰ با اقای رئیس!

کنگره جهانی آزادی ادیان.کیپ تاون

آقایان صانعی، خاتمی، محتشمی و من
 

مرحوم شیخ سعید شعبان، محمد علی انصاری، من، خاتمی و مهندس موسوی

با آقایان عبدالله نوری و عطاءالله مهاجرانی

با عزت الله انتظامی
 

جوانی یادش به خیر

من در سال ۵۷، سخنرانی بالای اتومبیل

آقای عرب پور لباس پرو میکند
 

8   4        ۱    ۲    ۳    ۴    ۵    ۶   ۷    ۸    ۹    ۱۰    ۱۱       3  7
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.