جلسه چلچراغ

من و آقای خاتمی

سخنرانان جلسه
 


برج تورنتو / کانادا

کنار کعبه
 

با غسان شربل رئیس روزنامه الحیات

جشن پرشین بلاگ

با آقایان توسلی و موسوی خوئینی
 

با آیه الله منتظری

با آرام کشیشیان

با آقایان خاتمی، موسوی و معین در حال فاتحه خوانی
 

8   4        ۲    ۳    ۴    ۵    ۶    ۷   ۸    ۹    ۱۰    ۱۱    ۱۲       3  7
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.