۲۵ آبان ۱۳۸۳
دشواري هاي ارتباط با مسئولان

 

آقا مجيد انصاري اهل زرند کرمان و معاون حقوقي و پارلماني رئيس جمهور است و با کاري بسيار دشوار.

چند روز پيش نقل مي کرد که منشي دفترش گفته که خانمي درب اطلاعات رياست جمهوري ايستاده و  به شدت اصرار دارد با آقاي انصاري ملاقات کند و مي گويد ارمني است و مي خواهد پيش آقاي انصاري مسلمان شود! آقا مجيد به تناسب اينکه من در آن پست بودم، و موسسه گفتگوي اديان دارم، از منشي سؤال کرده بود که قبلاً هم در زمان ابطحي اين کارها سابقه داشته؟ گفته بودند نه، بالاخره به آن خانم اجازه ورود مي دهد. مي گفت ديدم که اي دل غافل، به جاي آنکه شکل و قيافه ارمني ها را داشته باشد، خانمي است با چادر و  می گفت اين تنها راهي بود که فکر کردم بشود مسئولي را ببينم. اگر ارمني نبودم و قصد مسلمان شدن نداشتم، و از همان دم درب مي گفتم مشکلي دارم در شهر زرند، که به دست شما حل مي شود که راهم نمي داديد. آقا مجيد مي گفت که با آشنايي که با ادارات زرند داشتم مشکلش را حل کردم. دستش هم درد نکند. اما در زير اين ماجرا، واقعيت دردناکي خوابيده است. ماجرايِ سختيِ ارتباط با مسئولان!

4تشييع عرفات و رضا خاتمي
خليج هميشه فارس3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.