۲۷ آذر ۱۳۸۳
رستگاري انسان

 

يک اصل مشترک در همه اديان وجود دارد و آن اينکه معتقدند، که اصلي ترين نقش دين رستگاري و سعادتمند کردن «انسان» است. و طبعاً مخاطب دين مردم هستند. اين کليدي ترين مسأله در اديان الهي است.

اگر اين واقعيت را بپذيريم دين بايد متناسب با ظرفيتهاي وجودي و رواني انسانها باشد. و آنچه که انسان نتواند آن را بپذيرد و فوق طاقت و ظرفيت آنها باشد «تکليف ما لايطاق» است و عقل نمي پذيرد که کسي، مرامي، فردي، جماعتي از ديگران چيزي بخواهد که امکان عملي شدن آن را نداشته باشند.

دومين نکته اين است که پيام دين بايد براي انسان قابل فهم و جذاب باشد تا بتواند تاثير گذار باشد. ديني که تاثير گذار نباشد و انسان ها آن را نفهمند، نمي توانند خود را مخاطب آن بيابند.

4وبلاگ نويسان همچنان گروگان
عذرخواهي الجزيره3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.