۲۱ آذر ۱۳۸۲
فيلي...، کرگدني...

خدارحمت کند نماينده پيشين بندر عباس را، پارسال فوت کرد. وقتي دردوره پنجم مجلس نماينده بود،يکبار گفته بودکه اطرافيان آقاي خاتمي مثل حشرات هستند! دو سه روز بعد از اين سخنراني مراسم پايان يافتن بازسازي کوي دانشگاه بود که در حوادث تلخ18تير، آسيب جدي ديده بود.

درآن مراسم يکي از خبرنگاران ازمن پرسيدکه حتماً شما مصداق بارز همان حشرات دوروبر آقاي خاتمي هستيد، بلا فاصله گفتم بااين هيکلي که من دارم اصلاً ميشه من را به حشره تشبيه کرد؟ حالا بگوييد فيلي، کرگدني، چيزي دراين حد وحدود قابل قبول است! خبرنگاره اين راننوشت، اين جواب تو گلوم گير کرده بود . وقتي ديدم در يک نوشته سايتي در هفته گذشته مرا به پيکان تشبيه کرده است که به درد جاده هاي ايران مي خورم، ياد اون مصاحبه چاپ نشده افتادم وتصميم گرفتم خودم آن را در وب نوشتم بنويسم.

حالا هم خدا وکيلي به قيافه من مي آيد که پيکان باشم؟! شايد تريلي اي، بولدوزري، چيزي مثل ايناکه به سايز من بياد. ازقديم گفته اند نبايد تو سر مال زد!!

البته دراين يادداشت هيچ نگاه سياسي ندارم، فقط نگاه فيزيکي داشتم وبس!

4عبادی و مبارک و ورزش
چند مطلب بي ارتباط3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.