۳۱ شهريور ۱۳۸۳
جنگ و مدرسه

 

31 شهريور ماه سالروز شروع جنگ تحميلي عراق است. صدام جنايتکار گمان مي برد با حمله همه جانبه و گسترده عليه ايران، مي تواند مثل جنگهاي گذشته تاريخ ايران بخشي از اين خاک پر عظمت را از ايران جدا کند.

فرزندان غيور اين کشور با مقاومتي جانانه حتي يک وجب از خاک ايران را به دشمن نسپردند.

هرکسي با هر عقيده و تحليلي به جنگ نگاه کند، اگر ايراني باشد نمي تواند به روح شهيدان که جان خود را در اين راه داده اند اداي دين نکند.

همچنانکه جانبازاني که رنج غريبانه درد و ناراحتي و نقص  عضو را يک عمر با خود همراه دارند و تاريخ زنده مقاومت ملت ايران هستند همواره مورد احترام اين ملت قدر شناس هستند.

***

روز اول مهر، روز آغاز درس و مشق و مدرسه است. صبحي در مسير راه جلو دبستانها مناظر قشنگي ديده مي شد. کلاس اولي ها يک روز زودتر به مدرسه مي روند. امروز اولين روزي است که کودکان احساس استقلال مي کنند و از مادر جدا مي شود. مادران زيادي پر دلهره و اضطراب تا ظهر پشت در مدرسه مي مانند که اگر فرزندشان تاب نياورد در محل حاضر باشند.

امسال 5/2 درصد تعداد دانش آموزان کم شده است. تاثير گذاري سياست فرزند کمتر، زندگي بهتر است. شايد هم تاثير تابلوهايي باشد که چندين سال پيش وزارت بهداشت در کوه و کمر تابلو زده بود: اول فکر کنيد، بعد بچه دار شويد. بالاخره فکر کردن اثرش را داده است.

***

براي همه دانش آموزان ايراني در همه جاي دنيا آرزوي موفقيت و سلامتي دارم.

4امروز
ماندلا سمبل مقابله با خشونت3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.