۲۱ آذر ۱۳۸۳
نيمه پر ليوان

 

روانشناسان خيلي اصطلاح بجايي دارند که مي گويد بايد نيمه پر ليوان را ديد. توجه به نيمه خالي براي پرکردن باقي مانده ليوان البته کار خوب و لازمي است ولي وقتي اين کار ميسر است که انسان فراموش نکند که نيمه اي از ليوان هم پر است.

اين مسأله در رفتار و زندگي شخصي آدمها خيلي مهم است.

آدمها در هر موقعيتي که باشند، لحظاتي نا اميد و بي انگيزه مي شوند. آنجا فرصتي است که بايد نگاه را از نيمه خالي به نيمه پر برگرداند تا اميد و انگيزه پيدا کرد و با کمک آن اميدواري ها، انگيزه فرار از دل مردگي  را بيابيم.

در حوزه هاي اجتماعي نيز همين است. آنها که فقط نيمه خالي ليوان را مي بينند مرتب در حال آغاز کردن هستند، آنها که نيمه پر را مي بينند اميد بيشتري دارند که بجاي آغاز، ادامه دهند.

در جامعه سياسي نيز آنها که هيچ خوبي ها را نمي بينند و آنها که همه چيز را خوب مي بينند نمي توانند توفيق داشته باشند. تنها کساني موفق هستند که با تکيه به خوبي ها، از بدي ها بکاهند و خوبي ها را روز افزون نمايند.

4قنات
تخصص هاي دکتر معين3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.