۲۷ آذر ۱۳۸۲
بالاخره

آقاي سيد صفدر حسيني، وزير پر تلاش و صادق و دلسوز که در عين فعال بودن در وزارت کار در حوزه سياست هم دلسوزانه کار مي کند. بخصوص وقتي مي بيند از جبهه مشارکت انتقادي صورت مي گيرد، نان را به غير از قيمت روز مي خورد و از آنها دفاع مي کند. يک روزي در دولت،  با حدت و شدت داشت درباره مسائل اقتصادي و برنامه ريزي و بودجه صحبت مي کرد. ضمناً لر هم هست و لهجه قشنگي دارد. آقاي مظاهري، وزير اقتصاد ودارايي که در موقع طرح مسائل اقتصادي، آنقدر دقيق گوش مي کند که نمي شود با او حرف زد و جايگاه ثابت من کنار ايشان است، گفت 12 بار. معنايش را نفهميدم، گفت تا به حال 12 بار گفته بالاخره! صفدر تکيه کلام بالاخره دارد. تحريک شدم از آن لحظه تا آخر صحبت وي را براي  بالاخره يابي به دقت گوش کنم. من هم 9 بار ديگر را شمردم، که بالاخره  در يک صحبت کمتر از ده دقيقه اي بالاخره 21 بار بالاخره شمرديم. ولي يقين ندارم که بالاخره همين 21 بار گفت يا من و مظاهري در شمارش  اشتباه کرده باشيم! نه اينکه خداي ناکرده فکر کنيد که کمتر بوده، نه نگرانيم بيشتر گفته باشد و ما مشغول الذمه باشيم!

اين يادداشت  را به خود صفدر حسيني و مظاهري هم نشان دادم، راضي بودند که منتشر کنم.

4سه هزارمين سالگرد زردتشت
شهادت امام صادق (ع)3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.