۲۲ آذر ۱۳۸۲
چند مطلب بي ارتباط

- دنبال account بودم و مي پرسيدم کداميک از اينها گويا نيوز را که ترمينال خبري و سياسي است باز مي کند؟

- يک سري شماره IP  و  port به اعضا  يکي ازگروههاي ايراني  ياهو ايميل شده بود که چگونه ازسد  فيلتر  در ايران مي توان گذشت.

-در يکي دو هفته گذشته با يکي، دو تا از مسؤلين عالي رتبه خيلي سر و کله زدم که بعضي از سايتهاي سياسي را با چه ملاکي بسته اند.

- سمينار جامع اطلاع رساني در ژنو تشکيل شد. IT محور بحثهاي  دنيا و ايران شد.

 -قبل از سفر با آقاي خاتمي در مورد تلاش وسيع وبلاگ نويسهاي ايراني که حداقل بيشترين گسترش زبان فارسي را انجام داده اند صحبت کردم. ديدم از اين روحيه پر نشاط (که البته خيلي اطلاعات گسترده از اين حوزه نداشت) انبساط خاطر پيدا کرد.

- هواي تهران اين دو سه روز خيلي سرد بود!

- شيرين عبادي جايزه اش را گرفت.

- معناي حرف آقاي خاتمي که گفته بود آن دسته از سايتهاي ضد اخلاقي و ضد ديني که با فرهنگ مردم ايران ناسازگار است مسدود شده ، نشان از خواست و توقع رئيس جمهور مي داد. خوشحال شدم که شايد لااقل  به دليل اين حرف رئيس جمهور بشود تلاش بيشتري کرد، جلو مسير سريع بسته شدن سايتهاي سياسي گرفته شود. و چنانچه ايشان در مصاحبه گفته اين آرزو تحقق يابد که: «تمام سايتهاي اطلاع رساني و سياسي حتي سايتهاي متعلق به مخالفان در ايران باز است.»

- مي دانستم آقاي خاتمي دروغ بلد نيست، اطلاعاتش همين بوده است. لذا ليستي از سايتهاي سياسي و خبري بسته شده تهيه کردم و براي ايشان فرستادم، نامه اي هم به وزير مخابرات.

- اصلاً به من چه که اينقدر بايد حرص بخورم. من که قرار بود خودم باشم، نه مسؤل حکومتي!

4فيلي...، کرگدني...
جانبازي به دنبال دوست3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.