۲۱ فروردين ۱۳۸۳
تشنج هاي عراق به سود آمريکاست.
به اعتقاد من، آمريکا بيش از هر زماني، در آستانه انتخابات رياست جمهوري نياز دارد که اوضاع عراق متشنج باشد. زيرا بهترين دليل براي بقاء آمريکا در عراق، همين تشنج هاست. بوش نيز نياز دارد به افکار عمومي آمريکا اعلام کند، پروژه نيمه کاره اي در عراق هست که جز او نمي تواند اين پروژه را تکميل کند که اگر تکميل نشود، منطقه خاورميانه به آتش کشيده مي شود و بيش از همه آمريکا آسيب مي بيند.
اگر اين تحليل من درست باشد رفتار مقتدي صدر در تشنج آفريني در عراق و ايجاد وحدت شيعه و سني در مقابله با آمريکا در اين شرايط، همان چيزي است که آمريکا مي خواهد. رفتار غير متمدنانه و خارج از عرفي که آمريکا در مقابله با تشنج هاي عراق از خود نشان مي دهد، مثل محاصره وحشتناک شهر فلوجه و يا کشتن مردم بيگناه عراق که به شدت از خون و خونريزي خسته شده اند و يا تعطيلي بعضي روزنامه ها در عراق توسط آمريکا که همگي خلاف اصولي است که آمريکا از آن تبليغ مي کرده است، همه متوجه اين تحليل است که آمريکايي ها چقدر اين روزهاي پيش از انتخابات به دليل توجيه کننده براي بقاء خود نيازمندند و چقدر اين رفتارها در تثبيت بوش مؤثر خواهد بود.
ايکاش تأثيرگذاران صحنه سياسي عراق اعم از شيعه و سني به اين واقعيت توجه نمايند و زمينه را براي بقاء بيشتر اشغالگران فراهم نکنند و بگذارند مردم عراق هرچه زودتر خود بتوانند سرنوشت خود را تعيين نمايند.

4زنان بي حجاب در عزاداري امام حسين
اربعين3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.