۳۰ شهريور ۱۳۸۳
امروز

 

در گذری در اینترنت دیدم وبلاگهای فراوانی نام خود را امروز گذاشته اند. این اشاره به همبستگی با سایت امروز است. و شاید به دلیل آنکه تعدادی از عوامل فنی آن دستگیر شده اند.

دستگیری عوامل فنی و سازندگان سایت بی آنکه آنان مسئول محتوای آن باشند. که بسیاری از آنان غیر سیاسی هستند و تنها جرمشان این است که کامپیوتر می شناسند و می توانند از اینترنت بهره ببرند.

صبح امروز مصطفی تاجزاده را دیدم. آنقدر از این حرکت تحت تاثیر قرار گرفته بود که تقریبا داشت از شوق گریه می کرد. می گفت به عنوان مسئول سایت امروز از اینکه افراد زیادی نام وبلاگ خود را امروز گذاشته اند و در عین حال با روش و منش ما مخالف هستند، تحت تاثیر قرار گرفته است.

مصطفی تاجزاده فکر و ذکرش اصلاحات است. فوری گفت همین که آدمهای گوناگون با طرز تفکرهای متفاوت برای آزادی حاضر به وحدت و اتحاد می شوند یعنی پیروزی اصلاحات. همان که همه مان می خواستیم.

مسجد جامعی هم در جلسه بود. وزیر ارشادی در مطبوعات! اینقدر مورد فحاشی و توهین قرار گرفته است. جالبترین حرفش این بود که متاسفانه ما رسانه ای برای انتقال حرفهایمان نداریم. با مزه است. این حرف وزیر ارشاد است. شاید تنها رسانه اینترنت باشد که چنین مورد غضب قرار گرفته است. در هر حال، امروز دیروز نیست و همین نکته مهم تاریخ زندگی ماست.

فرزندان امروز این ملت آزادی را پاس می دارند. با شهامت هم پاس می دارند. مصطفی تاجزاده چند بار از من خواست که تشکر او را به آنها که امروز شده اند برسانم.

4باز هم افاضاتی علیه بنده
جنگ و مدرسه3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.