۲۴ آذر ۱۳۸۳
لطفاً شخصا مفتوح فرماييد

 

چند روز پيش از دفتر معاونت رئيس جمهور که سابقاً دفتر خودم بود تماس گرفتند که يک نامه از يک وزارتخانه نان و آب دار آمده و روي آن نوشته مستقيم- شخصاً مفتوح فرماييد. کسي را بفرستيد که اين نامه را بگيرند. کلي دلمان را صابون زديم که حتماً بني، پولي، پارچه اي چيزي است که نخواسته اند کسي از آن مطلع شود و خصوصي به دست من برسد فرستاده اند. با عجله راننده را فرستادم. فقط توصيه کردم که توي راه مواظب باشد تصادف نکند!! نامه را آوردند، ديدم خيلي چسب کاري شده است و سه، چهار جاي آن نوشته که مستقيم –خصوصي- شخصاً مفتوح فرماييد. من هم شخصاً آن را مفتوح کردم، ديدم يکي از معاونان محترم آن وزارتخانه لطف کرده و براي من نامه نوشته که اينجانب به سهم خود از زحمات جناب عالي در دوران معاونت حقوقي و پارلماني رياست جمهوري تشکر مي کنم!!!

من هم از اين لطف و محبت متشکرم ولي بعيد بود نامه به دست جناح مخالف بيفتد که اين همه اصرار شده که فقط خودم بدانم از تلاشهاي من تشکر مي شود. البته به آن دوست هم حق مي دهم. شرايط بديه ديگه!

اين دولت با چنين عناصر شجاعي حتماً پروژه اصلاحات را به سرانجام مي رساند!

البته بي عدالتي نکرده باشم، دوستان فراواني نيز همراهي خوبي کرده اند و شجاعانه براي پيشبرد اصلاحات در طول اين سالها تلاش مثال زدني انجام داده اند.

4باز هم درباره خاتمي و 16 آذر
فرق جوانان متدين قبل و بعد از انقلاب3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.