۲۰ آذر ۱۳۸۳
قنات

 

قنات مظهر مقاومت و رنج ايراني است. ما در ايران حدود 35 هزار کيلومتر قنات داريم. به قول باستاني پاريزي ما در کرمان قنات داريم که هفت فرسنگ و نيم... آب دارد.

در يزد و کرمان مقني هايي هستند که از روي رگه طبقات زمين و گاهي از نوع يکي دو گياه که بر کوه يا ته دره رسته است و حتي از بوي خاک بدون هيچ وسيله اي تشخيص مي دهند و در مي يابند که رگه آب در زير اين زمين در چه عمقي است.

براي حفر قنات، اول بايد چاه گمانه بزنند و بعد مادر چاه را بکنند و با هزار زحمت به رشته اصلي آب برسند. و از مظهر قنات با شيب ملايم پيش بيايند و آب را در کانال جاري کنند.

باستاني پاريزي مي افزايد به نظر من حفر يک ترعه قنات در کوير خور و بيابانک از ساختن برج ايفل نه تنها کمتر نيست، بل به مراتب مهمتر است.

4اعلاميه حقوق بشر
نيمه پر ليوان3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.