۰۲ مهر ۱۳۸۳
مجلس، دولت و مردم

 

در همه جای دنیا وظیفه حکومت، به خصوص رابطه قانون گزار و اجرا کننده، تلاش برای رشد و شکوفایی کشور و در نهایت رفاه مردم است.

یکسال آخر مجلس ششم در همه کشور توسط جناح راست، با  رسانه های فراوانی که داشتند تبلیغ می شد که اصلاح طلبان به سیاست پرداختند و ما با تعامل با دولت می خواهیم به فکر مردم باشیم.

وقت مجلس که در چهار ماه گذشته عمدتاً یا به تعطیلی یا به دعوا گذشت. امروز دیدم حتی آقای محبیان تئوری پرداز جناح راست هم صدایش در آمده که این آن مجلسی نبود که قرار بود.

طرح الزام دولت به امضاء قرار دادها پس از تصویب مجلس و عطف به ما سبق کردن قانون به 6 ماه گذشته، بنا به آمارهای رسمی، خیلی ولوله در اقتصاد کشور انداخته است. آقای شرکاء، ریاست سازمان مدیریت دیروز در جلسه علنی مجلس خبر از لغو سه قرار داد اقتصادی با خارجی ها در 24 ساعت گذشته داد که نسبت به تضمین های دولت بی اعتماد شده اند.

مهمترین  این مساله قرار داد با ترکیه است که چون جمعی از ابتدا مخالف بودند و مخالف هم ماندند تصمیم گرفتند به هر قیمت از اجرای آن جلوگیری کنند ولی از یکسو آقای اردوغان  به ایران آمده بود و اعلام توافق با این قرار داد که وظیفه اصلی قوه مجریه است انجام شده است، از سوی دیگر سفر آقای خاتمی به ترکیه در این دو هفته قطعی شده است. این کار مجلس اگرچه با رای ضعیفی تصویب شد ولی برای رئیس جمهور کشور هر که می خواهد باشد آبرویی باقی خواهد گذاشت؟ و آیا این طرح  به دنیا اعلام نمی کند که هیچ قراردادی را با دولت خاتمی نمی توان قطعی کرد.این تاثیر مستقیم روی سرمایه گزاری داخلی هم دارد. آقای شرکا باز دیروز در مجلس می گفت که بعد از اعلام این طرح بورس دچار تحول شده است.

بعضی از نمایندگان اقلیت مجلس از دیروز اصرار داشتند که آقای خاتمی سفر خود به ترکیه را لغو کند. به عقیده من جدای از همه اینها مردم کجا قرار می گیرند.

با این همه دشمن های خارجی، مساله اتمی، فشار جهانی اقتصادی علیه ایران آیا دود فلج کردن دولت در این شرایط، و تحقیر دولت و رئیس جمهور در برابر جهان مستقیما به چشم ملت ایران نمی رود؟

بسته کردن فضای سیاسی کشور، دستگیری های سیاسی و برخورد با سایتها، سینما و اکنون فلج کردن اقتصادی دولت، تعبیری که خود آقای خاتمی دیروز داشت، کشور را به کجا می رساند؟ خیلی روزهای سختی را دولت و رئیس جمهور می گذرانند.

4ماندلا سمبل مقابله با خشونت
کودکان پاکِ پاکدشت3
© Copyright 2003-2017, Webneveshteha.com. All rights reserved.