۱۳ آبان ۱۳۸۳
انتخابات آمريکا

 

ديروز انتخابات آمريکا بود. اين انتخابات اگرچه در يک کشور و براي انتخاب رئيس جمهور آمريکا بود، ولي هيچکس شک ندارد که اين انتخابات بر همه مسائل تاثير گذار است. و اگر تاثير آن در ساير مناطق دنيا کم باشد، تاثير اصلي و مستقيمي بر منطقه خاورميانه دارد.

ديروز خبرنگار روزنامه شرق از من پرسيد که کداميک از اين دو، براي منطقه مفيدترند. گفتم حتماً بايد بگويم که سگ زرد و اينها و هردو از هم بدترند و ... يا مي شود نظر داد. گفت بعضي از نمايندگان مجلس از اين اظهار نظرها کرده اند، گفتم پس اگر ديدگاه واقعي مرا بخواهيد، بوش براي منطقه خاورميانه بهتر است. گفت چطور؟ از همه اصلاح طلباني که مصاحبه گرفته ايم کري را ترجيح مي دهند. گفتم من با آنها هماهنگ نکرده ام. اما مي دانم که آمريکايي ها غير از اطلاعات کامپيوتري از احساسات منطقه خاورميانه خبر ندارند و لذا هميشه اشتباه عمل مي کنند. در افغانستان و عراق کاملاً اين رفتارهاي غلط آنها مشخص بود. حالا بعد از مدتها دارند کم کم مي فهمند واقعيت اين مناطق را. اگر کري به جاي بوش بيايد روز از نو و روزي از نو. قبول کرد که بنويسد. نظر من بود.

بعد هم رويتر زنگ زد که مسابقه  پيش بيني انتخابات فرداست. من پيش بيني کردم بوش، هنوز تا وقتي که اين را مي نويسم برايم قطعي نشده است.

البته شايد اگر آقاي کري هم انتخاب شود با انتخاب کرزاي در افغانستان اينجا هم آقاي کروبي بتواند رأي بياورد. اين هم از شوخي مصطلح اين روزها در جامعه سياسي.

مهم اين است که به فکر آينده صلح آميز جهان باشيم و به قول آقاي خاتمي خدا کند کسي که انتخاب مي شود بتواند راه سريعتري براي صلح جهاني پيدا کند.

4شب قدر
شهادت علي (ع)3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.