۱۴ آبان ۱۳۸۳
شهادت علي (ع)

 

شب شهادت علي است و شب قدر.

علي را با عدالت همزاد مي دانند و جهان ما سخت نيازمند عدالت است و علي.

شهادتش در شب قدر است که برتر از هزار ماه است. و يک روز زندگي علي (ع) نيز برتر از هزار ماه زندگي عادي. زيرا که علي و عدالت يکي هستند.

يک روز که ظلم نباشد نيز از هزار ماه عادي برتر است.

شهادت امام علي (ع) تسليت باد.ا

4انتخابات آمريکا
مرگ شيخ زايد3
© Copyright 2003-2021, Webneveshteha.com. All rights reserved.