۲۱ آبان ۱۳۸۳
پايان يک عمر مقاومت و ديپلماسي

 

در آستانه روز جهاني قدس، عرفات در گذشت. خبر کوتاه بود اما پايان يکي از پر حادثه ترين زندگي ها را اعلام مي کرد.

ياسر عرفات از آخرين افراد روي کره خاکي بود که از آغاز نوجواني تا مرگ به مبارزه بي امان مشغول بود و از سران انقلابي گري جهان در نيم قرن اخير. و نهايتا بي آنکه به آرمانش برسد، دور از سرزمين مبارزه اش تسليم مرگ شد. عرفات از شخصيت هاي بحث برانگيز هميشه اين نيم قرن بوده است. طرفه آنکه در هر دوراني هم داراي موافقان و مخالفان فراواني بوده است. و چه بسا در طول اين ساليان، موافقان در دوره اي مخالف و مخالفان در دوره اي موافق او مي شدند.

سالهاي مبارزه را به سختي گذراند. آوارگي غير قابل تحملي داشت. هم خودش آواره بود و هم بايد آوارگان فلسطيني را سرپرستي مي کرد. طرفش نيز کشور غاصبي بود که انتخاب رئيس جمهور بزرگترين قدرت جهان، آمريکا با خواست و لابي آنها شکل مي گرفت.

کشورهاي عربي اطرافش نيز همواره در دوران مبارزه از برگه عرفات فقط استفاده ابزاري مي کردند. و گاه که به مصلحتشان بود هزاران فلسطيني را هم قرباني مي کردند.

بي شک نام عرفات به عنوان کسي که يک ملت مظلوم را با چنگ و دندان براي گرفتن حقشان رهبري کرد، در تاريخ باقي خواهد ماند.

پس از آنکه دنيا مجبور شد که فلسطيني ها را به رسميت بشناسد، دوران سخت تر مذاکرات و گفتگوهاي صلح عرفات آغاز شد. شايد توقعات زيادتري از عرفات بود اما واقع بيني حکم مي کند که از نقش برجسته عرفات در دوران استقرار و تشکيل حکومت خودگردان تجليل فراوان کرد.

عرفات اگر به اين واقع بيني تن نمي داد، چه بسا سالها پيش خودش ترور و بقيه مردم فلسطين نيز آواره شده بودند و نامي از فلسطين باقي نمي ماند.

آرمانها، همواره قابل دستيابي نيستند. ما هم در جنگ با عراق مثل همه مردم منطقه نمي خواستيم صدام بماند، اما واقعيت هاي موجود امام را حتي به اعلام نوشيدن زهر واداشت و چه تصميم افتخار آميزي امام گرفت. ديگران را نيز بايد به توجه به واقعيتهاي موجودشان ارزيابي کرد.

به عقيده من دوران پس از عرفات نشان خواهد داد که عرفات چقدر صادقانه براي سربلندي عزتمند مردم فلسطين تلاش کرد. نگراني همه فلسطينيان در ايام مريضي او و سوگواري همه آنها در غم از دست دادن وي نيز خوشحالي عميق رهبران اسرائيل نشان مي دهد که عرفات تا چه حد براي اسرائيل خطرناک بود.

4قهرمانان کاراته
روزه در ادیان مختلف3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.