۲۷ آبان ۱۳۸۳
خاطره اي از جلال آل احمد

 

در يکي از شب هاي ماه رمضان سفارت فلسطين به احترام آقاي کروبي، افطار دعوت کرده بود. در اين مراسم خيلي ها شرکت کرده بودند. آقاي کروبي با شوخ طبعي هميشگي اش به آقاي سيد هادي خسرو شاهي که از نويسندگان نامدار کشور است و در مسائل جهاني اطلاعات وسيعي دارد رو کرده بود و در فضايل! سايت من و عکسهايي که مي گيرم حرف مي زد، مي گفت که خصوصيت برجسته من اين است که کاري به حرف زدن و بد و بيراه گفتن ديگران ندارد، کار خودش را انجام مي دهد. آقاي خسور شاهي در تائيد اين مطلب و به عنوان تشويق من خاطره اي نقل کرد. او از دوستان جلال آل احمد بود. مي گفت بعد از آنکه يک سلسله مقالاتي در مورد غرب زدگي نوشت، در مجله فردوسي آن زمان يکي در نقد جلال سلسله مقالاتي به عنوان عرب زدگي مي نوشت و در ميان روشنفکران آن دوران اين مقلالات که عليه جلال آل احمد بود سر و صداي فراواني برپا کرده بود.

آقاي خسروشاهي مي گفت بعد از 3، 4 شماره از انتشار اين مقالات يک روز جلال را ديدم. به وي گفتم چرا به اين مقالات پر جنجال پاسخ نمي دهي. پرسيد کدام مقالات؟ توضيح دادم، معلوم شد جلال آل احمد اصلاً آنها را نخوانده و نديده،  در پاسخ خسروشاهي گفته بود، من به جاي اينکه به اين مقالات عليه خودم توجه کنم، در خانه نشسته ام و دارم کتاب خدمت و خيانت روشنفکران را مي نويسم. وقتي تمام شد و چاپ شد خودش مي شود جواب اين مقالات.

اين نکته پند آموزي بود و به مذاق من خيلي خوش آمد. خدا کند بتوانيم چنين باشيم.

4خليج هميشه فارس
درباره نتيجه مذاكرات هسته اي3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.