۲۳ آذر ۱۳۸۳
باز هم درباره خاتمي و 16 آذر

 

بعد از آنکه نظرم را درباره 16 آذر نوشتم، حجم کم سابقه اي از ايميل و نوشته دريافت کردم. تقريبا به همان سختي که در دانشگاه به خاتمي هجوم آوردند، در اينترنت به من. البته شخصا از اينکه در ايامي که همه براي خاتمي کف مي زدند، من کمتر چيزي در دفاع مي نوشتم و امروز که رسم بر حمله به خاتمي است، مرتب دفاع مي کنم، احساس بدي ندارم و علاقمندم به چند نکته اشاره کنم.

1-       باز هم اعتقاد دارم که در طرح توقعات و خواسته ها از خاتمي. شيوه اهانت و اعتراض در 16 آذر، رفتاري غير منصفانه است و به استحکام بيشتر جريان تمامت خواه غير دمکراتيک خواهد انجاميد. قهقه هاي بلند و همراه با دلسوزي جناح مقابل مي تواند گواه خوبي براي اين مساله باشد.

2-       معتقدم وقتي که هنوز خاتمي با فاصله بسيار زيادي، محبوب تر از روساي قواي ديگر و مسئولان دستگاهها است، دانشجويان به دليل توقعاتي که از او دارند چنين رفتارهايي با وي مي کنند. پس معلوم است روش هاي ديگر بخش هاي مخالف خاتمي در اين ماجرا برنده نبوده اند که امروز خاتمي را سرکوفت بزنند.

3-       دفاع من هم به معناي دفاع از همه سخنان آقاي خاتمي نيست. شايد در بسياري از نظريات انتقادي که براي من ارسال شد، با آنان موافق باشم، حتي آنهايي که حذفشان کردم و پابليش نشد و کسي چه مي داند، شايد خود آقاي خاتمي هم با روح حرف بسياري از منتقدانش موافق باشد.

4-       از همه مهمتر اينکه با همه اين حرفها، اينجا سايت آقاي خاتمي نيست. من هم نه سخنگوي خاتمي هستم، نه پيام آور و نه پيام رسان. خواهش مي کنم در مورد نظراتي که مي نويسيد در مورد سايت و حرفهايي که من مسئول آن هستم و مي توانم در مورد آن اظهار نظر کنم بنويسيد. دفاع کردن از چهارچوب اصلي انديشه آقاي خاتمي را يک ضرورت مي دانم و همچنان اعتقاد دارم براي آينده کشور با توجه به همه واقعيت ها، راه بهتري را که نتيجه بخش باشد و آسيب سنگيني به مردم نرساند نمي شناسم.

4تخصص هاي دکتر معين
لطفاً شخصا مفتوح فرماييد3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.