۰۲ آذر ۱۳۸۳
باز هم درباره خلیج فارس

 

به خدا ميهن دوستي ايرانيان چقدر پرشکوه است. هرجا که نام ايران باشد همه يکپارچه براي جانفشاني حاضرند. بعد از مطلبي که در مورد نام خليج هميشه فارس نوشته بودم، بر و بچه هاي پرشين بلاگ هم يک تومار براي حمايت از نام پرافتخار خليج فارس در اينترنت باز کردند. به من گفتند. اولين امضا را کردم. آدرسش اين است:

http://PersianBlog.com/PersianGulf.asp

متأسفانه عليرغم آنکه در اين مسئله ملي مردم و جوانان غيرتمند ايراني پر تلاش فعاليت مي کنند، حضور دستگاه هاي رسمي را کمتر مي توان يافت. با وزارت خارجه تماس گرفتم، مي گويند که متن نوشته مرا به صورت نامه رسمي دارند دنبال مي کنند. ولي مي شود سفير ما به همانجا که بچه هاي اينترنتي ايميل مي زنند مراجعه کنند، سخنگوي دولت و وزارت خارجه مي توانند موضعگيري کنند. مجلس به همان اندازه که يک نماينده براي اعدام خياباني زنان خياباني حساسيت دارد، اگر به فکر ايران بودند در اين مهم کمي حساسيت نشان مي دادند.
متأسفانه امکان تبليغاتي بسيار اندک است. آقاي تاج زاده که از ديروز سمت مشاور رئيس جمهور پيدا کرده اند و آقاي خاتمي به ايشان حکم داده است، امروز مي گفت بنويس که ما رسانه نداريم. خيلي جالب حرف مي زد مي گفت من برای اينکه حتي روزنامه هاي اصلاح طلب سخنانم را چاپ کنند يکبار مطلبم را در ذهنم سانسور مي کنم بعد يک دور روزنامه ها سانسور مي کنند و لذا مطلب بي سر و ته بيرون مي آيد. او هم انصافا اين روزهابراي مسئله خليج فارس خيلي همراهي مي کرد و جوش مي زد. به او پيشنهاد دادم وبلاگ بزند. چون هم مي تواند حرفهايش را با سانسور کمتري بزند و هم طبعا پيش مرگ سايت من خواهد بود. و هم يقينا درباره ايران خيلي خواهد نوشت.
در هرحال ايران، پاينده خواهد ماند و خليج فارس.

4گندم در "غربت خبري" به خود كفائي رسيد.
فردا3
© Copyright 2003-2017, Webneveshteha.com. All rights reserved.