۲۰ شهريور ۱۳۸۳
توفيق شفاهي

 

نسل قبل از ما با مجله توفيق خيلي آشنا بودند. تنها مجله فکاهي که در حوزه دولتمردان عصر پهلوي با زبان گزندة طنز، آنان را به چالش مي کشاند. اخيراً نامه اي از آقاي دکتر عباس توفيق خواندم که در برابر فشار هويدا براي توقيف توفيق، ديالوگ جالبي بين آنها برقرار شده است که بسيار آن را زيبا يافتم و تصميم گرفتم روزنوشت امروزم باشد. هويدا به توفيق پيام داده که:

به توفيقي ها بگوييد که اگر ما توفيق را توقيف کنيم آنها همه شرايط ما را مي پذيرند. جواب توفيقي ها اين بود که از توفيق عزيزتر براي ما چيز ديگري هم هست که اگر ادامه انتشار توفيق با آن مباينت داشته باشد، آن را که فدا مي کنيم، توفيق است.

چند روز بعد هويدا گفت از توفيق بپرسيد آن چيست؟

گفتيم: آن تتمه شرفي است که فکر مي کنيم داريم.

و اضافه کرديم به آقاي هويدا بگوييد که اگر توفيق را توقيف کنيد آن وقت ما به جايش توفيق شفاهي در مي آوريم که از توفيق کتبي صد درجه بدتر است.

پرسيد چرا؟

گفتيم به خاطر آنکه سانسورش نمي توانيد بکنيد.

*****

و انصافاً هميشه و همه جا، بخصوص اين دوران که بستر طبيعي جهان بر ارتباطات بنا شده است، بيش از هميشه هرچه فشار بيشتر و تعطيلي رسانه ها فراوانتر باشد، فرهنگ شفاهي  تأثير عميق تري دارد.

4فوتبال، دستگیری دست اندرکاران سایت ها و کنکوری ها
افاضات جديد3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.