۳۰ تير ۱۳۸۳
بانوی اسلام

 

شهادت حضرت زهرا، بانوي اسلام، تسليت باد.

 

شايد پرنده بود که ناليد

يا باد، در ميان درختان

يا من، که در برابر بن بست قلب خود

چون موجي از تاسف و درد و شرم

بالا مي آمدم

و از ميان پنجره مي ديدم

که آن دو دست، آن دو سرزنش تلخ

و همچنان دراز به سوي دو دست من

در روشنايي سپيده دمي کاذب

تحليل مي روند

و يک صدا که در افق سرد

فرياد زد:

«خداحافظ..»

4تفريحات
کنگره حزب مشارکت3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.