۱۷ مرداد ۱۳۸۴
آقای خاتمی رئیس شورای مرکزی مجمع روحانیون مبارز

 

ديشب جلسۀ روحانيون مبارز بود. اين تشکيلات درسال 1367 به وجود آمد. فلسفۀ به وجود آمدن آن اين بود که جريان تک صدايي از سوي حوزه روحانيت کشور حرف مي زد که نمي شد آن را صداي اسلام مترقي دانست. امام از مهمترين مشوقان اين انشعاب بودند.

احمد آقاي خميني هم به دليل داشتن انديشۀ روشنفکرانه مترقي خيلي در راه اندازي اين مجموعه تلاش کرد و آقاي کروبي بيشترين وقت را براي مجمع گذاشت و شجاعانه در همۀ حوادث سياسي حضور و با جريان ارتجاع مقابله کرد. بعداز انتخابات اخير رياست جمهوري ايشان به فکر راه اندازي يک حزب فراگير افتاد و عليرغم همه درخواست ها از دبير کلي و عضويت در مجمع استعفاء کرد. شرايط سياسي کشور هم به نوعي شد که همۀ دوستداران و علاقمندان به اسلام پيشرو و مخالفان تفکرات ارتجاعي و متحجر که خود را نمايندۀ اسلام معرفي مي کردند نگران بودند. ضرورت کار فکري مجمع روحانيون مبازر بيش از هميشه احساس مي­شد و به صورت طبيعي آقاي خاتمي که در داخل و خارج فردي متفکر و انديشمند در جريان روشنفکري ديني شناخته مي شد و عضو مجمع هم بود بهترين گزينه براي رياست مجمع بود.

ديشب در فضاي با صفائي در حياط منزل آقاي خاتمي فرش انداخته بودند و آقاي خاتمي هم قبا به جاي لباده پوشيده بود. آقاي موسوي خوئيني بيشترين صحبت را کرد. اول از همه از زحمات هشت سالۀ آقاي خاتمي تشکر کرد و گفت يک شخصيت روحاني اگر حرف مردم را بفهمد مي تواند محبوب مردم بماند. بعد همه حرف زديم و گفتيم که در شرايط فعلي بيش از هميشه نياز به طرح انديشه مترقي اسلام و امام است. بايدکار اساسي فکري و زير بنائي کرد تاحرف ارتجاع و تحجر به نام دين معرفي نشود. آقاي خاتمي هم گفت مجمع بايد در روش و کار خود تجديد نظر کند، از نظر فرهنگي فعال شود، در شرايط فعلي براي دفاع از انديشۀ امام و اسلام اصيل به توليد فکر بپردازد و به جاي رقابت با احزاب پشتوانه فکري آن ها باشد. اين کار مهم فکري از يک فرد تمام وقت ساخته است و من به دليل آن که مي خواهم در حوزۀ سازمان بين المللي گفتگوي تمدن ها و بعضي کارهاي ديگر فعاليت کنم نمي توانم تمام وقت باشم، به همين دليل عنوان دبير کلي را نپذيرفت. اساساً آقاي خاتمي در کارهاي فکري و فرهنگي خيلي جدي است، باري به هر جهت کاري را قبول نمي کند. بحث هاي فراواني شد نهايتاً به همان استدلال که خود آقاي خاتمي مي گفت و در شرايط فعلي فرهنگي کشور، ضرورت وجود مجمع را دو چندان مي کرد با رأي گيري با ورقه و به اتفاق آراء رئيس شواري مرکزي مجمع روحانيون مبارز شد.

آقاي موسوي خوئيني در جلسۀ قبلي خيلي خوب براي آقاي کروبي استدلال کرد که بايد بماند. همه تحت تأثير قرار گرفته بوديم ولي آقاي کروبي نپذيرفت. ديشب هم صحبت هاي آقاي موسوي خوئيني خيلي خوب بود همه تأييدش کردند. به شوخي مي گفت اگر آقاي خاتمي هم نمي پذيرفت من مي­شدم متخصص حرف­هاي خوبي که اثر ندارد!

اين افراد ديشب در جلسه بودند:

آقايان: خاتمي، سيد محمد هاشمي، محمد علي انصاري، توسلي، مجيدانصاري، هادي خامنه اي، کيان ارثي، موسوي خوئيني، امام جماراني، بجنوردي، ذاکري، خسروي، رضوي، شکوري، صدوقي، موسوي لاري، نظام زاده، ابطحي، رحماني، آشتياني، سراج، نورمفيدي، مقدم، درچه اي، ولائي، منتجب نيا.

از همه اين ها گذشته براي من سخن دوست خوش تر بود. ديشب آرامشي در چهرۀ آقاي خاتمي ديدم که سال ها بود آن را نديده بودم. اين خيلي لذت بخش بود.

4اقتدار ملي
فيلترينگ Rolling3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.