۲۵ آذر ۱۳۸۲
صدام بايد ذليل مي شد

روز شنبه يکي از خبرنگاران روي موبايلم زنگ زد، گفت طالباني در مرز ايران اعلام کرد صدام دستگير شده است. پرسيدم خبر چقدر قطعي است؟ گفت تحقيق مي کند. خودم هم از منابع اطلاع رساني  پرسيدم، تائيد شده بود. تصويرش را هم عبوري ديدم.از بهترين خبر هايي بود که در عمرم شنيده بودم. ديکتاتوري که در کشتار و بي رحمي و  نابود کردن عراق و منطقه کم نظير بود، درون چاهي دستگير شده بود.

******

يادم آمد سال 63 ، 64 را که مدير راديو بودم. برق کم بود و هر لحظه يک شهر در حال بمباران شدن بود. مردم همه به راديو گوش مي دادند: توجه، توجه، صدايي که هم اکنون مي شنويد اعلام خطر يا وضعيت قرمز است. و صداي ديوانه کننده بوق ممتد. در مرحله بعدي بجاي بمباران هوايي موشک پراني شهري آغاز شده که همزمان با صداي فرود آمدن موشک صداي زنگ تلفن  hotline در پخش راديو بلند مي شد: توجه توجه، ... ولي موشک فرود آمده بود...در عمق شهر تهران و دهها شهر ديگر.

 دنيا چند بار دست به کار شد تا جنگ شهري پايان يابد. هر بار که نهايي مي شد که از ساعت x جنگ شهري پايان مي يابد، عراق بيانيه مي داد که آتش بس جنگ شهري را پذيرفته ولي بصورت رسمي و علني در آن قيد مي کرد : «به شرط آنکه آخرين موشک توسط عراق زده شود.» ملت ايران خيلي با اين جمله احساس حقارت مي کرد و معناي حرف صدام اين بود که آخرين قربانيان حتماً بايد ايراني باشند! يک لحظه ذلت دستگيري صدام، آن روزهاي دردناک را  به يادم آورد.

******

عيد سال 66 بود. چند روزي در راديو جشن پيروزي عمليات را گرفته بوديم. حسابي خسته بوديم. صداي گرم محمود کريمي: شنوندگان عزيز، به خبر مهمي که هم اکنون به دستم رسيد توجه فرماييد. رزمندگان اسلام ....

تقسيم کرديم که مديران راديو شيفتي هرکدام دو روزي به تعطيلات بروند. تازه از تهران خارج شده بودم. موبايل هم آن روزها نبود. دلم آرام نداشت. از رودهن به پخش راديو زنگ زدم. ديدم حميد خزائي که شيفت مديريت پخش راديو را داشت، ناراحت است. پرسيدم چه شده: گفت تمام مردم شهر حلبچه با گاز شيميايي يک جا شهيد شده اند. در جا خشکم زد. مارش پيروزي را کم کم fade کرديم تا براي عزاداري کشتار مردم يک شهرخود را آماده کنيم.

*******

شهيدان و رزم آوران ما ايران را نگه داشتند. خيلي مظلومانه مقاومت کردند. صدام بايد به اين ذلت مي افتاد. اين سنت خداست براي همه ديکتاتورها و جلاد ها.    

4دوستي که نشناختمش
سه هزارمين سالگرد زردتشت3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.