۳۰ آبان ۱۳۸۴
رابطه معنویت و طرفداری از حکومت

 

رابطه شخصی انسان با خدا و معنویت، یک واقعیت انکار ناپذیر است.

در کشوری مثل ایران که حکومت آن دینی است دو اشتباه بزرگ در این حوزه وجود دارد.

یکی از سوی کسانی که در حکومت هستند و گمان می برند اگر هر کسی با خدا رابطه دارد و در مواقع سختی ها به درگاه او پناه می برد، به این معناست که حکومت اسلامی را با همه ابعاد آن قبول دارند و آنانرا پشتوانه حکمرانی خود می دانند.

اشتباه دیگر از سوی کسانی است که وقتی احساس نیاز به معنویت و رابطه با خدا دارند، از این کار منصرف می شوند چون گمان میبرند این کار به معنای همراهی با حکومتی است که همه ی کارهای آن را قبول ندارند.

واقعیت این است که انسان، در مواردی نیاز به معنویت و رابطه با خدا دارد. این یک رابطه شخصی است که مثل عشق های زمینی، می تواند روح انسان را آرام کند و تعالی بخشد.

 

4یواشکی
حرفهای آقای خاتمی یعنی چه؟3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.