۲۷ آبان ۱۳۸۴
معنای سمبلیک مرگ عقاد

 

دربین اخبار گذرای هفته پیش، خیلی کوتاه آمد که مصطفی عقاد خالق فیلم محمد رسول الله وعمر مختار قربانی تروریزم مذهبی شد. البته عقاد یک روزی میمرد، اما در نگاهی دقیقتر  مرگ اینچنینی بسیار پر معنا بود. معمولا کار هالیوود ارائه هنر غیردینی ویا ضد دینی بوده است ،ولی تنها عضو هالیوود که هنر متعالی اش را برای معرفی تاریخ پیامبر اسلام به کار گرفت ، تنها قربانی خشونتی شد که بنام دین محمد رسول الله ترور میکنند. عقاد هالیوودی با هنرش میلیونها انسان جهان را با اسلام وپیامبرش پیوند زد و تروریست های دینی ملیونها انسان را برای همیشه ودر طول تاریخ از اسلام متنفر کردند. این قانون را در خیلی از جاها میتوان جاری دانست.

 

4فرق انتقادهای ما و محافظه کاران
آیت الله خادمی و آقای عبد الله نوری3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.