۲۹ آبان ۱۳۸۴
یواشکی

 

در فیلمی که این روزها با نام دیشب باباتو دیدم آیدا اکران شده تلنگر هشدار دهنده ای دارد: در زندگی هرکس بخش یواشکی وجود دارد. این از خصوصیات همه انسانهاست. بخش یواشکی به معنای این نیست که رفتار های  این حوزه انسانها الزاما بخش منفی زندگی آنهاباشد، حتی آدمهای خیلی خوب هم دوست دارند اعمال خیر خود را یواشکی انجام دهند. کسانیکه تظاهر میکنند این بخش را از زندگی خود حذف کرده اند بیش از دیگران میدانند که ریاکاری میکنند. در آموزه های دینی هم تجسس و تحقیق در رفتار و زندگی خصوصی وشخصی آدمها از گناهان بزرگ شمرده شده است . خصوصیت خداوند هم که در دعاها و روایات فراوان به آن اشاره شده این است که اگرچه خداوند بخش یواشکی انسانها را میداند اما هرگز اجازه نمیدهد دیگران از این رفتارها  مطلع شوند ولذا " خیرالساترین " نام گرفته است. بنا به همه تحقیقات جدی آفت اصلی در خانواده ها و حوزه های فردی تحقیق در بخش یواشکی انسانهااست که معمولا به از هم پاشی بنای زندگیهاو دوستیها میانجامد. در حوزه اجتماعی و حکومتی نیز بزرگترین آسیب جامعه و خود حکومتگران همین رفتارهاست. زیرا معمولا حکومتها سعی میکنند با وسایل وامکاناتی که دارند از  بخش یواشکی انسانها مطلع شوند واز آن به عنوان پرونده ای برای رام کردنشان استفاده نمایند. چنانچه زیر بنای بسیاری از اتهامات واعترافات، اطلاع حکومت از بخش یواشکی انسانهاست. البته تجربه نشان داده که کسانی که کارشان اطلاع از حوزه یواشکی انسانهاست خود دارای بیشترین بخش یواشکی در زندگی هستند و بدترین بخش زندگی آنها نیز همین بخش زندگی آنهاست. بزرگترین حرمتی که به انسانها میتوان روا داشت این است که حریم خصوصی زندگی آنها که ساناز در این فیلم آن را بخش یواشکی زندگی  مینامد رعایت شود. البته طیبعی است که در مورد بخش یواشکی فردی میگویم . کارهای یواشکی ضد ملی و یواشکی سیاسی از این بحث من واز موضوع فیلم خارج است.

داشت یادم میرفت که از دست اندرکاران این فیلم یاد کنم وخدا قوت به انها بگویم. هنرمندان همیشه بلندترین حقایق بشری را در بهترین وموثر ترین شکل ارائه میکنند.

 

4آیت الله خادمی و آقای عبد الله نوری
رابطه معنویت و طرفداری از حکومت3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.