۲۳ تير ۱۴۰۰
مشهدیات
فکر میکنم‌ کمتر کسی باور کند آستان قدس رضوی در مشهد به جدی ترین شکل پروتکل های بهداشتی را رعایت می کند اما عده ای زیادی از زائران لجبازانه با این پروتکل ها در حرم مخالفند. ماسک که بماند خیلی ها‌ به خاطر حرص درآوری تمام درهای حرم را می بوسند، تاسف بار. همین ایام.به نحوی خیلی دردناک درگیری خادمان با زائران برای رعایت پروتکل ها فراوان است. اعتقادات مذهبی تندروانه ناشی از تحجر و تصلب اساسی ترین ضربه ها را به دین زده است. اما خیلی از تحلیلگران - به خصوص بیرونی ها- باید بشنوند که این جناح مذهبی که منطق متفاوتی دارند هم قشر زیادی از مردم هستند. با پرخاش و فشار هم اعتقاد آنها عمیقتر می سود. با اینکه مشهدیْم از خیلی ها در مشهد شنیدم بیشترین جایی که سیستم رعایت بهداشت می کند مدیریت حرم است. همه جا الکل در دسترس است. مسیرها را با فاصله گذاری جدا کرده اند. حتی کتاب دعاها و مهر نماز را ضد عفونی می کنند. اما جلو‌ بوسیدن درها را که نمی توانند بگیرند. ور بیفته برداشت متحجرانه از دین. ولی یواشکی بگم این اتفاق نخواهد افتاد. مخلص امام رضا هستم. حرمش مطب نیست ولی اوج ملکوتی معنویت و عشق وپرواز است.

4ایتالیا قهرمان اروپا شد.
مزار استاد شجریان3
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.