۲۴ شهريور ۱۳۸۳
دستگيري خانوادگي

 

اواخر هفته گذشته، خبر دستگيري چند روزنامه نگار حوزه اينترنت و نيز يکي از سينما گران قديمي کشور که مي گفتند به جرم وبلاگ نويسي فرزندش که در خارج است دستگير شده است، را دريافت کردم. به هر کجا که مي توانستم مطلب را منتقل کردم.
روز پنجشنبه گذشته به منزل آقاي موسوي لاري رفته بودم که مخصوصا در مورد دستگيري خانوادگي حرف بزنم. او هم قول داد که پي گيري کند. در آن جلسه بحث مفصلي شد. دوستان به نکته اي اشاره کردند که خيلي جالب بود. مي گفتند که موسوي اردبيلي  ۳، ۴ سال قبل در روزنامه خاطره اي نقل کرده که منتشر شده است. وي گفته بود زماني که آقاي دکتر بهشتي رئيس ديوان عالي کشور بود و آقاي اردبيلي دادستان کل، بعد از عزل بني صدر توسط مجلس در آن فضاي تيره و تار تروريزم، خانم بني صدر دستگير شد. آقاي بهشتي زنگ زد که چرا ايشان دستگير شده است، گفتيم که مي گويند از اين راه مي توانيم به بني صدر برسيم. آقاي بهشتي هم گفته بود که ما با بني صدر کار داريم، خانم ايشان بي گناه است. مقامات دادستاني اصرار کرده بودند که نمي شود. مرحوم شهيد بهشتي هم گفته بود اگر آزادش نکنيد، خودم به زندان مي روم و مي گويم مرا به جاي خانم بني صدر دستگير کنيد تا او را که در ماجراي بنی صدر بي گناه است دستگير نباشد که عنوان دستگيري خانوادگي بر جمهوري اسلامي نماند. اين در حالي بود که 3 يا 4 روز بعد از اين تلفن ماجراي هفت تير پيش آمد و خود بهشتي هم شهيد شد.
آرمان بنيانگذاران جمهوري اسلامي چنين بود و امروز نيز چنين است. به من و آقاي موسوي لاري هم قول داده اند که  آزادي آنان را تسريع کنند. البته قول هايي که مثل هميشه مي دهند و  عملي نمي شود. اميد که اين بار بشود.
حمله گازانبري به سايتها و سايت نويسان و طراحان فني باعث شده که روزهاي سختي بر اين جامعه نو پا بگذرد، ولي  آنقدر اين درخت تنومند شده است که از ريشه بيرون نيايد.
سفر آقاي خاتمي هم که هميشه در اين مورد به صورت غير علني تلاش زيادي مي کرد هم مزيد بر علت شد. بر من که پنجره بازي براي درد دلهاي جماعت وبلاگ نويس ها شده ام و درد و بي تابي آنان را مي شنوم و مي فهمم و بايد پاسخگوي آنان باشم و نيز براي من که همسخن جماعتي هستم که به جماعت وبلاگ نويس به عنوان دشمنان جامعه اسلامي نگاه مي کنند، شرايط سخت تري مي گذرد.
با آنکه يقين دارم اين کارها و نوشته هايم هزينه هاي فراوان و تهمتهاي زياد و مشکلات پنهان و آشکار فراواني برايم درست کرده و خواهد کرد، اين خوشحالي وجود دارد که لااقل سخن درد آلوده نوجوانان و جوانان وبلاگي را بخوانم و بفهمم.
هرچه باشد دستگيري خانوادگي، از بدترين عناويني است که در  دنيا و اسلام و اديان و اخلاق وجود دارد.

4پيامبر اخلاق
سمفوني اشک3
© Copyright 2003-2020, Webneveshteha.com. All rights reserved.