۲۹ آبان ۱۳۸۳
اطلاعيه به کلي سري

 

سال 61 من مدير صدا و سيماي بوشهر بودم. در بحبوحه جنگ ايران و عراق بود. و نيروهاي مسلح مرتب بيانيه مي دادند و بايد در راديو و تلويزيون مي خوانديم.

نوعاً نامه هايي که به خصوص از ژاندارمري آن روز مي آمد، دو تا پاکت در داخل هم بود. با شمع مخصوص روي آن کلمه محرمانه حک شده بود. به سختي باز مي شد. روي آن هم نوشته بود: به کلي سّري. نامه اول را که باز مي کرديم، نامه دوم بود. در داخل آن نوشته بود لطفاً اين متن را در سه نوبت در اخبار صدا و سيما بخوانيد!

اين آن مطلب کاملاً سري بود که بايد از صدا و سيما مي خوانديم.

يکي از دلائلي که در زمان معاونت حقوقي لايحه طبقه بندي اسناد دولتي را ارائه کرديم، همين بود که محرمانه و غير محرمانه و سّري سامان بگيرد.

اگر اين طرح که در دولت تصويب شد، در مجلس رأي بياورد شايد سّري و غير سري تکليفش معلوم شود.

4درباره نتيجه مذاكرات هسته اي
اظهار نظر نيکسون درباره زنان3
© Copyright 2003-2019, Webneveshteha.com. All rights reserved.