۰۲ تير ۱۴۰۰
مکتب امام موسی صدر
هرچه زمان می‌گذرد ارادتم به مکتب امام موسی صدر بیشتر می شود. پنجاه سال پیش چیزهایی فهمید و روش‌هایی را برای مردم لبنان پسندید که هنوز بعد چهل سال حکومت، بسیاری از عالمان دینی آن را نفهمیده اند. گفتگو و به خصوص گفتگوی میان دینی بلند ترین شعارش بود. تساهل و تسامح مکتب سیاسی و دینی و اجتماعی اش بود معجزه ای بود.قبل از انقلاب اسلامی ربوده شد و فرصتی نشد که حتی تجربه زندگی در مقام رهبری یک طائفه را بتواند منتقل کند. من در دوران ریاست جمهوری آقای خاتمی سه سفر برای مسأله آقا موسی به لیبی رفتم و با قذافی دیدارکردم خانم رباب صدر خواهر امام موسی آمده بود ایران. زنگ زدند. دیروز با خانمم رفتیم دیدنش. حورا دختر امام موسی هم بود. کلی در مورد لبنان حرف زدیم. دعوت میکرد به لبنان. گفتم دیگر قرار گذاشته ام با خودم برای نداشتن پاسپورت بعد از گذشت این همه سال غصه نخورم. رباب خانم صدر ، خواهر کوچک امام موسی زن شناخته شده ای است که به حق نماینده فکری امام موسای مفقود در لبنان است. دیدار گرانسنگی برایمان بود

۰۱ تير ۱۴۰۰
انتخابات ریاست جمهوری و پیروزی اصلاح طلبی
اتفاقا انتخابات ریاست جمهوری یکی از قله های پیروزی اصلاح طلبی به عنوان یک اندیشه وشکست اصلاح طلبان به عنوان احزاب و تشکیلات بروکراتیک بود. اگر مردم را اصل بدانیم و جمهور را سنگ زیر بنای کشور، هرچه در این سالها اصلاح طلبان اصیل، حکومت را به اصلاح از درون فراخواندند و همه این دعوتها، با بی اعتنایی روبرو شد و تنها به محدود کردن اصلاح طلبان اقدام کردمد و پنجه های امنیتی به جای اصلاح روشها عامل نگهداری حکومت شد، طبیعی بود مردم اصلاح طلبانه ترین کار را کردند. به جای هر خشونت از طریق صندوق اعتراض کردند. ما ها هم همان مسیر دعوت به اصلاح را دنبال کردیم. به رای متفاوت دعوت کردیم. و رفتیم پای صندوق. مخاطبانمانن اصلاح تر از ما بودند، از طریق رای ندادن نظر اصلاحی شان را گفتند. اصلاح طلبان نتوانستند اصلاح طلبی به بن بست رسیده رامثل مردم بفهمند. اما آن چه مهم بود راه های خشن و براندازانه نتوانست جایگزین تفکر اصلاح طلبی شود ولی اصولگرایان توانستند جایگزین اصلاح طلبان شوند. شعارهای انتخابات را نگاه کنید. از همه اصولگزایان. همه آنها حرفهایی اصلاح طلبانه ای ارایه کردند که خود آقای خاتمی در دوران ریاست جمهوری نمی توانست بگوید. این بحث را ادامه می دهم.

8   4       ۱    ۲    ۳      3 7
© Copyright 2003-2022, Webneveshteha.com. All rights reserved.