۱۳ بهمن ۱۴۰۰
خاطرات دوران اصلاحات (۱)
تصمیم گرفته‌ام اینجا روزهای شنبه خاطرات گذشته ام را که همان ایام مکتوب کردم تا جایی که قابل نشر است بگذارم
یكشنبه‌ ۱۹ / مرداد / ۷۶ امروز صبح‌ محمدرضا تابش‌ خواهرزاده آقای‌ خاتمی از دفتر ایشان‌ تلفن‌‌ زد که حكم‌ ریاست‌ دفتر رئیس‌‌جمهور را برایم‌ صادر‌ كرده‌اند. دو ركعت‌ نمازخواندم‌ و از خدا خواستم‌ عاقبت‌ به‌‌خیر شوم. متن‌ حكم‌ جناب‌ آقای‌ محمدعلی‌ ابطحی‌ شایستگی‌،آگاهی‌،انصاف‌ و تعهد شما مرا بر آن‌ داشت‌ تا جنابعالی‌ را به‌ سمت‌ ریاست‌ دفتر رئیس‌ جمهور برگزینم‌. از خداوند منان‌ برای‌ جنابعالی‌ در انجام‌ وظیفه‌ مهمی‌ كه‌ در این‌ عرصه‌ بر عهده‌دارید،طلب‌ توفیق‌ می‌كنم‌. سیدمحمد‌خاتمی‌ رئیس ‌‌جمهوری‌اسلامی‌‌ایران‌
آقای‌ خاتمی‌ ابتدا …… را برای این کار برگزیده‌ و حكمش‌ را هم‌ صادر كرده‌ بود اما دوستان‌ مختلف‌ باور داشتند این دولت‌ دورانی‌ سخت‌ و بحرانی‌ پیش‌رو دارد و …..نمی‌تواند همراه‌ سیاسی‌ مناسبی‌ برای‌ رئیس‌جمهور باشد.من‌ نگرانی‌ دیگری‌ هم‌ داشتم‌ آقای‌خاتمی‌ گهگاه‌ اخلاق‌ تندی‌ پیدامی‌كند و رئیس دفتر اگر با این اخلاق تند کنار نیاید، دوام نخواهدداشت.رئیس‌ دفتر آقای‌ خاتمی‌ باید مكمل‌ او باشد نه‌ هم‌ سنخ‌ او. آقایان‌ كروبی‌، مهندس‌‌موسوی‌ و صدوقی‌ با توجه‌ به‌ روحیات‌ من‌ و‌ سابقه‌ دوستی‌ام‌ با آقای‌ خاتمی‌، مصرانه‌ مرا به‌ ایشان‌ پیشنهاد می‌كردند. از وقتی‌ نام‌ من برای این سمت‌ مطرح‌‌ شد، كمتر سراغ‌ آقای‌ خاتمی‌ رفتم‌ تا سوء‌ تفاهمی‌ پیش‌ نیاید. دیروز آقای‌ خاتمی‌ من‌ و آقای‌ صدوقی‌ را برای‌ ناهار دعوت‌كرد. ایشان‌ ابتدا از……… شدیدا گله‌‌ كرد. سپس‌ رو به‌ من‌ گفت‌: دوستان‌ تو را پیشنهاد داده‌اند اما ریاست‌ دفتر رئیس‌‌ جمهور دوندگی‌ زیادی‌ دارد و نمی‌دانم‌ روحانی‌ بودنت تا چه‌ حد با این سمت‌ تناسب‌ دارد. صبح‌ كه‌ تابش‌ تلفن‌‌زد به‌‌دفتر آمدم‌. در آنجا ذاكری‌، نماینده‌ قوچان‌ را دیدم‌، می‌گفت‌: اداره‌ اطلاعات‌ خراسان‌ با حضور من‌ در دفتر رئیس‌‌جمهور مخالف‌ است‌ و از صبح‌ تلاش‌ گسترده‌ای‌ كرده‌ تا آقای‌ خاتمی‌ را از تصمیمش‌ منصرف‌‌ كند. نمی‌دانم‌ چرا و تا كجا اطلاعات‌ قصد دارد پر و بال‌ آقای‌ خاتمی‌ را از همین‌ ابتدا قیچی‌‌ كند. ظهر به‌ باغ‌ آقای‌ صدوقی‌‌ در كرج‌‌ رفتم‌. شوخ‌طبعی‌ دوستان‌ گُل‌ كرده‌ بود، مدام‌ درباره‌ رئیس‌ دفتر‌شدن‌ من‌ مضمون‌ كوک می‌كردند.
این‌ روزها اصلی‌ترین‌ دغدغه‌ آقای‌ خاتمی‌ انتخاب‌ وزیر اطلاعات‌ است‌. قبل‌ از انتخابات‌ ریاست‌‌ جمهوری‌ هنگامی‌ كه‌ آقای‌ خاتمی‌ برای‌ مشورت‌ درباره‌ كاندیداتوری‌ خود به‌ دیدار رهبری‌ رفته‌ بود،تنها شرط‌ رهبری‌ هماهنگی رئیس‌ جمهور در انتخاب‌ وزرا بخصوص وزیر اطلاعات بوده‌. انتخاب‌ اول‌ آقای‌ خاتمی‌ موسوی‌‌ خوئینی‌ها بوده‌ كه‌ با آن موافقت نشده‌است. تا امروز یازده‌ نفر معرفی‌ شده‌اند اما هیچ‌کدام پذیرفته‌ نشده‌اند.‌ دوازدهمین‌ فرد دری‌‌ نجف‌‌آبادی‌ است‌ كه‌ در این‌ زمینه‌ كارنامه‌‌اش خالی است. به‌ نظر می‌رسید رهبری‌ با وزارت‌ دری‌ مخالفتی‌ نداشته‌ باشد ولی‌ امروز خبر رسید كه‌ معلوم‌ نیست‌ موافق‌ باشند و ترجیح‌ می‌دهند…….یا دكتر حسن‌‌ روحانی‌ وزیر شوند. آقای‌‌ خاتمی‌ به‌شدت مخالف‌ بود و بعد از ظهر به‌ دیدار رهبری رفت‌. پس‌ از مذاكره‌، بر سر وزارت‌ دری‌ دوازدهمین‌ انتخاب‌ آقای‌‌ خاتمی‌ به‌ توافق‌‌ رسیدند. همچنین‌ قرار شده‌ علی‌ ربیعی‌ و شاه‌چراغی‌ وزیر اطلاعات‌ را به عنوان معاونان همراهی‌‌كنند.

8 4        ۱      3 7
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.