۰۷ شهريور ۱۳۸۸
درگذشت مر حوم سید عبدالعزیز حکیم غمبار بود. با آن بزرگوار خیلی دوست بودم و به افکار بلندش احترام میگذاشتم. از همین جا در درون زندان به خانواده اش و به خصوص به دوست عزیزم آقا محسن حکیم تسلیت میگویم.

8 4        ۱      3 7
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.