۰۷ مهر ۱۳۸۷

امروز سالروز شهادت استاد و مراد و دایی بزرگوارم شهید هاشمی نژاد است. یادش را گرامی می دارم وبرای فرزندان و خانواده اش آرزوی صبر دارم. انسان فوق العاده ای بود وحق بزرگی بر من دارد. خداوند غریق رحمتش نماید.

۰۵ مهر ۱۳۸۷
روز قدس را گرامی می داریم. بی خانمانی و ستم وکشتار ده ها ساله فلسطینی ها درد بزرگ بشریت است. حق فلسطینی هاست که مثل همه ی مردم عالم بتوانند در کشورشان زندگی کنند.

8 4        ۱      3 7
© Copyright 2003-2023, Webneveshteha.com. All rights reserved.